Prevencija

Od 2010. godine naša Ustanova ima formiran stručni tim za prevenciju ovisnosti koji, uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, sarađuje sa osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Naše aktivnosti su planirane u skladu sa potrebama svake škole koja se javi s ciljem uspostavljanja saradnje.

Naš rad s ciljem prevencije ovisnosti u školama je usmjeren na stručno osposobljavanje prosvjetnih radnika i stručnih saradnika kroz seminare, predavanja i radionice. Edukacija je usmjerena na znanja i vještine koje pomažu u prevenciji ovisnosti u školskom okruženju, ranom otkrivanju konzumiranja psihoaktivnih supstanci, te pružanju podrške učenicima u prevazilaženju problema u saradnji sa porodicom i drugim akterima iz zajednice koji mogu pomoći učenicima.  Na seminarima koji su organizovani u našoj Ustanovi prisustvovali su predstavnici iz 48 osnovnih i srednjih škola iza Kantona Sarajevo.

U proteklom periodu su realizirane radionice za učenike, predavanja za roditelje i predavanja za nastavnike u 26 srednjih i 32 osnovne škole u Kantonu Sarajevo.  Tokom interaktivnih radionica učenici imaju priliku da uče kako da se odupru pritisku grupe, kako da prepoznaju i iskažu emocije, kako da se riješe stresa, kako da zadovolje svoje potrebe na društveno prihvatljiv način, te da nauče kako da se ponašaju u realnim rizičnim situacijama. Prevencija ovisnosti podrazumijeva jačanje kapaciteta ličnosti mladih osoba, podizanje svijesti o zdravim životnim stilovima, izgradnju različitih socijalnih vještina, te ukazivanje na brojne mogućnosti koje mladi imaju u okruženju kako bi zadovoljili svoje potrebe za zabavom, druženjem, dokazivanjem i neovisnošću.

Porodica je prvo okruženje u kojem djeca odrastaju i stječu osnovna znanja, vrijednosti i norme ponašanja. Kroz predavanja namijenjena roditeljima, naš cilj je da ih podsjetimo na njihovu ulogu u odgoju njihove djece, što je osnov prevencije ovisnosti.

Obzirom da prevencija predstavlja kontinuiran proces, naša Ustanova svake godine izabere do pet škola u kojima će tim za prevenciju biti  prisutan tokom cijele školske godine kroz Projekat vršnjačke edukacije. Ovaj Projekat podrazumijeva obuku vršnjačkih edukatora, te njihovo praćenje i superviziranje tokom obavljanja radionica u toku cijele školske godine. U Projektu je do sada učestvovalo 15 srednjih i 12 osnovnih škola.

Osim sa školama, naša Ustanova sarađuje sa drugim ustanovama i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj prevenciju ovisnosti i drugih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja.

U periodu 2015.-2016. godine naša Ustanova je uključena u Projekat “Stručnog usavršavanja i strukturalnog umrežavanja za ključne aktere prevencije ovisnosti u BiH (JUPPO)” koji provodi Udruženje NARKO-NE u saradnji sa: Ministarstvom sigurnosti BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.