objavljeno 29.06.2017 u 11:24

Otvaranje Ženskog odjeljenja


U skladu sa sve većim potrebama za terapijski rad sa ženama ovisnim o psihoaktivnim supstancama u našoj Ustanovi će se otvoriti i Žensko odjeljenje. Svečano otvorenje je planirano u petak, 30.06.2017. godine. Sam datum je simbolično izabran, jer je naša Ustanova zvanično počela sa rehabilitacijom muških ovisnika 01.07.2007. godine.

Postojeći kapaciteti su prilagođeni i spavaonice su odvojene od dijela u kojem su smješteni muškarci. Program terapijskog rada sa ženama ovisnicama se  neće razlikovati od onog koji se primjenjuje s muškarcima, s tim da će se voditi računa o specifičnim potrebama i mogućnostima žena.

Kapacitet za smještaj žena trenutno je 6 kreveta, s mogućnošću proširenja na 9 mjesta. Tokom tretmana će s korisnicama raditi stručni tim kroz aktivnosti koje su planirane dnevnim rasporedom. Svakodnevne aktivnosti će uključivati individualni i grupni terapijski rad, radno-okupacionu terapiju, art terapiju, sportske aktivnosti, kao i različite aktivnosti u slobodnom vremenu. S vremenom će se korisnice uključivati u aktivnosti koje imaju za cilj resocijalizaciju i pripremu za ponovno uključivanje u društvenu zajednicu.

Program rehabilitacije traje godinu dana, uz mogućnost procjene stručnog tima da boravak traje i kraće, u skladu sa individualnim potrebama korisnika, što je predviđeno Inoviranim programom tretmana koji se počeo primjenjivati u našoj Ustanovi. Inovirani program je nastao na osnovu desetogodišnjeg iskustva, preporuka i rezultata dobrih praksi,  novih trendova korištenja psihoaktivnih supstanci i promjene strukture ovisnih osoba koje dolaze na tretman u našu Ustanovu.